VZ SZB, 27.4.2019

Valné zhromaždenie SZB 2019

Dátum: 27.4.2019 o 9:00 hod.
Miesto: NBC Osrblie

Prezídium SZB dňa 17.2.2019 schválilo termín Valné zhromaždenie SZB na 27.4.2019 a miesto NBC Osrblie.

Dokumenty na zasadnutie Valného zhromaždenia 27.04.2019
PROGRAM VZ 2019
Rokovaci poriadok VZ SZB 2019
Volebný poriadok VZ SZB 2019
Disciplinarny poriadok - návrh na VZ-2019
Schválenie výšky členského príspevku
Smernica mládež 2019 - návrh na VZ-2019
Zoznam TŠ 2019 - návrh na VZ-2019
Aktívny športovci 2019 - návrh na VZ-2019
Výročná správa SZB za rok 2017, pred schválením na VZ 2019
Výročná správa SZB za rok 2016, pred schválením na VZ 2019
 

Prehľad počtov delegátov za jednotlivé KB SZB, ktorí boli vypočítaní podľa kľúča uvedeného v Stanovách SZB, Hlava X, článok 10.1.2, pričom ako základ pre výpočet delegátov slúži priemer z počtu členov klubu za roky 2016, 2017, 2018 a stavu k 29.3.2019.

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 3.4.2019 bola doručená písomná žiadosť o odstúpenie z funkcie Viceprezidenta SZB pre štátnu športovú reprezentáciu p. Mareka Matiaška a 5.4.2019 bola doručená žiadosť o odstúpenie z funkcie Predsedu Disciplinárnej komisie p. Jozefa Matiaška.

K zabezpečeniu plynulej prípravy a realizácie Valného zhromaždenia SZB 2019 Vás žiadame, aby ste do 12.4.2019 výhradne elektronicky poslali na e-mailovú adresu sekretariátu SZB svk[@]biathlon.sk:

 1. menný zoznam a e-mail delegátov Vášho klubu
 2. návrh kandidátov podľa Hlavy IX., článok 9.1 bod 4
  na funkciu Viceprezidenta SZB pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov, na funkciu Viceprezidenta SZB pre štátnu športovú reprezentáciu, na funkciu Predsedu Disciplinárnej komisie.
  Každý kandidát je povinný doručiť do 18.4.2019 písomný súhlas so svojou kandidatúrou a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace na adresu:
  Slovenský zväz biatlonu o. z., Partizánska cesta č. 3501/71, 974 01 Banská Bystrica.
 3. návrhy na úpravu Stanov SZB.

Kandidáti na funkciu:

 • Viceprezidenta SZB pre štátnu športovú reprezentáciu
  Milan Gašprčik, návrh Klubov biatlonu Brezno a BB SPORT kandidát neprijal
 • Viceprezidenta SZB pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov
  Jarmila Lauková
  , návrh Klubu biatlonu KOSŤO kandidátka prijala
 • Predseda Disciplinárnej komisie
  bez návrh
  u

STANOVY SZB